top of page

論文が"Advanced Materials"に掲載(沈教授、岡田教授、曽我部准教授、早瀬特任教授)

沈教授、岡田教授、曽我部准教授、早瀬特任教授らの共著論文“Enhanced Hot-Phonon Bottleneck Effect on Slowing Hot Carrier Cooling in Metal Halide Perovskite Quantum Dots With Alloyed A-Site”が、"Advanced Materials"に掲載されました。Enhanced Hot-Phonon Bottleneck Effect on Slowing Hot Carrier Cooling in Metal Halide Perovskite Quantum Dots With Alloyed A-Site

Hua Li,a, Qing Wang, Yusuke Oteki, Chao Ding, Dong Liu, Yao Guo, Yusheng Li, Yuyao Wei, DandanWang, Yongge Yang, TaizoMasuda, Mengmeng Chen, Zheng Zhang, Tomah Sogabe, Shuzi Hayase, Yoshitaka Okada, Satoshi Iikubo, Qing Shen

Advanced Materials, vol.35, issue 37, doi.org/10.1002/adma.202301834(2023/6/13)


Comments


bottom of page